Табель обліку використання робочого часу як підстава для нарахування заробітної плати

На теперішній час єдиним нормативним актом, який безпосередньо стосується ве­дення табеля обліку використання робочого часу, є наказ Державного комітету статистики України від 5 грудня 2008 року № 489 (далі — Наказ № 489), яким затверджено та введено в дію з 1 січня 2009 року типову фор­му № П-5 «Табель обліку використання робочого часу».

Саме табель є підставою для нарахуван­ня заробітної плати працівникам, які перебувають у трудових відносинах із підприємством. Також табель — важливе джерело відомостей для заповнення багатьох форм державних статистичних спостережень. Утім, порядок складання й оформлення табелів обліку використання робочого часу законодавчо не внормовано.

Наказом № 489 визначено, що форма № П-5 має рекомендаційний характер і скла­дається з мінімальної кількості показників, потрібних для заповнення форм державних статистичних спостережень. У разі потреби форму можна доповнити іншими показниками, потрібними для обліку робочого часу на підприємстві.

Отже, на підставі типової форми № П-5 на кожному підприємстві має бути розроблена та затверджена власна форма табеля, яка враховуватиме специфіку роботи підприємства. Утім, лише затвердженої форми табеля недостатньо. Підприємство також має визначити порядок ведення й оформлення табелів обліку робочого часу, терміни й порядок їх подання до бухгалтер­ської служби підприємства.

Реалізувати це на практиці можна, розробивши й затвердивши окремий внутрішній нормативний акт підприємства, скажімо, По­ложення про табельний облік або Положення про облік використання робочого часу.

У Положенні про облік використання робочого часу слід визначити:

  • осіб, відповідальних за ведення обліку використання робочого часу працівниками та оформлення табелів;

  • посадових осіб, які мають засвідчувати своїми підписами інформацію, зазначену в табелях;

  • строки подання табелів на підпис відповідним посадовим особам;

  • строки подання табелів до бухгалтерії для нарахування заробітної плати;

  • порядок внесення до табеля відомостей про нових працівників та вилучення з табеля відомостей про звільнених працівників;

  • правила та порядок присвоєння працівникам табельних номерів;

  • правила і порядок коригування відомостей про фактичну роботу і відсутність працівників на роботі.

Додаткова інформація! Типову форму № П-5 «Табель обліку ви­ко­ристання робочого часу» доцільно відредагувати відповідно до потреб підприємства.

Положення про облік використання робочого часу та форму табеля затверджує наказом керівник підприємства. У цьому на­казі також треба визначити строки введення Положення про облік використання робо­чого часу в дію, порядок ознайомлення з ним осіб, відповідальних за ведення обліку використання робочого часу на підприємстві.

Затверджене Положення про облік використання робочого часу реєструється у відповідній обліковій формі, скажімо, у жур­налі реєстрації внутрішніх документів. Да­тою введення цього Положення буде дата його затвердження.

У формі № П-5 «Табель обліку викори­стання робочого часу» зазначено умовні позначення і коди (буквені та цифрові), які годиться застосовувати, заповнюючи табель обліку робочого часу.

Додаткова інформація! Одначе умовне позначення можна встановити самостійно в Положенні про табель обліку робочого часу. Головне, щоб ця позначка та код були зрозумілі працівникові кадрової служби, бухгалтерові та самому працівникові.

 

Зверніть увагу! Відтворення матеріалів ОК.Кадровик можливе, лише з письмового дозволу редакції та з посиланням на джерело інформації