Норматив працевлаштування осіб з інвалідністю: за 2020 рік — новий звіт

Щорічно, до 1 березня, всі роботодавці, у яких працює 8 і більше штатних працівників, мають складати та подавати до відділень Фонду соціального захисту інвалідів, в яких їх зареєстровано, форму № 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів», яку затверджено наказом Мінпраці від 10.02.2007 р. № 42.

Однак, за 2020 рік така звітність подаватиметься за новою формою. У серпні цього року Мінсоцполітики наказом від 27.08.2020 р. № 591 затвердило нову форму звітності № 10-ПОІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю». Наказ  набрав чинності з 27.10.2020 року.

Як і раніше, цей звіт подаватимуть роботодавці, в тому числі приватні підприємці, для того, аби підтвердити виконання ними нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, який встановлено в ст. 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.91 р. № 875-ХII (далі — Закон № 875). Зокрема, цей норматив становить 4 відсотки від середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо у роботодавця працює від 8 до 25 осіб, — у кількості одного робочого місця. Роботодавці, у яких працює 7 і менше осіб, звіт не подають. Розміри нормативів, залежно від середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, подано в таблиці.

Таблиця. Нормативи робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю

Середньооблікова чисельність штатних працівників, осіб Норматив
1—7 норматив не встановлено
8—25 одне робоче місце
26 і більше 4% від середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік

 

Що нового у формі звіту?

Звіт за формою № 10-ПОІ передбачає заповнення шести показників, таких, як і у формі № 10-ПІ, тобто фактично дублюються всі показники. Але два показники потрібно буде подавати розгорнуто – з розподілом працівників за статтю, віком та місцем проживання.

Так, рядок 01 «Середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу», як і раніше, потрібно буде розрахувати відповідно до п. 3.2 Інструкції зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держкомстату України від 28.09.2005 р. № 286 (далі — Інструкція № 286)

Однак, за 2020 рік його потрібно буде вказати не лише у загальному розмірі, а й окремо розподіливши його у графах 2 — 13 щодо працівників:

 • за статтю —  вказати окремо щодо жінок та чоловіків;

 • за місцем проживання (місто або сільські населені пункти та селища міського типу),

 • за віком (працівники від 18 до 35 років, від 35 до 60 років, понад 60 років).

Як обчислити розподіл за такими показниками Мінсоцполітики, наразі, не пояснило. Але зрозуміло, що роботодавцям доведеться застосовувати п. 3.2 Інструкції № 286 окремо щодо кожної категорії працівників за критеріями такого розподілу.

Додамо, що відповідно до п. 2.1 Інструкції № 286, до облікової кількості штатних працівників включаються всі наймані працівники, які уклали письмово трудовий договір (контракт) і виконували постійну, тимчасову або сезонну роботу один день і більше. Крім того, враховуються власники підприємства, якщо, крім доходу, вони отримували заробітну плату на цьому підприємстві.

Поряд з цим, у п. 2.6 Інструкції № 286 зазначено осіб, які не включаються до облікової кількості штатних працівників, зокрема:

 • особи, прийняті на роботу за сумісництвом з інших підприємств. Особа, оформлена за сумісництвом на тому самому підприємстві, де й основне місце роботи, в обліковій кількості штатних працівників враховується, як одна фізична особа незалежно від того, скільки ставок (дві, півтори, менше однієї ставки) вона отримує;

 • особи, залучені до виконання робіт за цивільно-правовими договорами (договорами підряду) або переведені з інших підприємств згідно з договорами між суб’єктами господарювання;

 • особи, які проходять виробниче навчання та виробничу практику на підприємстві, та особи, які направлені для навчання з відривом від виробництва і одержують за рахунок підприємства тільки стипендію;

 • працівники, які подали заяви про звільнення і припинили роботу до закінчення строку попередження або які припинили роботу без попередження адміністрації. Вони виключаються з облікового складу працівників з першого дня невиходу на роботу.

Також, при обчисленні середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу не враховуються працівники, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами або у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством чи колективним договором підприємства, включаючи тих, які усиновили новонароджену дитину безпосередньо з пологового будинку (пп. 3.2.2 Інструкції № 286).

Рядок 02 «з них: середньооблікова кількість штатних працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлено інвалідність, осіб». Показник цього рядка розраховується так само, як і показник рядка 01, тобто відповідно до п. 3.2 Інструкції № 286, але при цьому враховуються дані лише щодо штатних працівників, яким встановлено інвалідність.

Однак, його потрібно буде вказати у загальному розмірі, а також, окремо з  розподілом за місцем проживання та за віком, їх потрібно, також розподіляти за статтю, тобто окремо щодо жінок та чоловіків.

Зверніть увагу! За рахунок таких нових показників у формі № 10-ПОІ роботодавцю потрібно буде додатково обчислити до 24 нових показники за 2020 рік. Тож, не потрібно відкладати питання щодо складання форми № 10-ПОІ на останні дні строку її подання, а варто завчасно продумати алгоритм розрахунку нових показників. Можливо Мінсоцполітики ще надасть свої рекомендації щодо таких розрахунків, адже наразі немає відповідей принаймні на питання щодо того, як визначати місце проживання працівника (за реєстрацією чи фактичним проживанням), як враховувати працівників, яким у 2020 році виповнилося 35 або 60 років.

У рядку 03 «Кількість осіб з інвалідністю - штатних працівників, які повинні працювати на робочих місцях, створених відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» вказується розрахункова величина, яка визначається таким чином:

 • для роботодавців, у яких працює від 25 осіб, показник визначається шляхом множення показника рядка 01 на 4 %;

 • для роботодавців, у яких працює від 8 до 25 осіб, - показник дорівнює 1.

Важливо врахувати, що показники рядків 01, 02 та 03 відображаються в цілих одиницях. Якщо при обчисленні виходить дробове число, то його необхідно округлити до цілого (коли після коми число 5 і більше, то воно округлюється в бік збільшення).

У низці роз’яснювальних листів Фонду зазначено особливості розрахунку нормативу робочих місць, а саме:

 • для виконання нормативу враховуються тільки працевлаштовані особи з інвалідністю, для яких це місце роботи є основним, тобто з веденням трудової книжки (лист від 24.03.2006 р. № 07-122/490-180/1);

 • для виконання нормативу не враховуються працевлаштовані особи з інвалідністю, для яких місце роботи у цього роботодавця не є основним, тобто ті, які працюють за сумісництвом (п. 4 листа від 28.02.2007 р. № 1/6-110);

 • тривалість робочого дня працевлаштованих осіб з інвалідністю для розрахунку нормативу не має значення (листи від 04.07.2006 р. № 06ю-156/1180). Тобто такі працівники враховуються незалежно від тривалості робочого часу;

 • не важливо, чи досяг працівник з інвалідністю пенсійного віку чи ні, тобто для виконання нормативу враховуються також працюючі на підприємстві чи у приватного підприємця особи з інвалідністю, які досягли пенсійного віку.

У рядку 04 «Фонд оплати праці штатних працівників» відображається сума фактичних нарахувань за звітний рік за заробітною платою штатних працівників, урахованих у рядку 01, тобто потрібно відобразити нараховану суму заробітної плати працівників, зазначених у рядку 01.

Показник рядка 05 «Середньорічна заробітна плата штатного працівника» визначається за такою формулою:

Середньорічна заробітна плата штатного працівника

=

Фонд оплати праці штатних працівників

------------------------------------------------------------------------------------------

Середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу

 

Рядок 06 «Сума адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів» заповнюється у разі, якщо показник рядка 03, в якому зазначено норматив, перевищує фактичні дані щодо працевлаштування інвалідів, тобто показник рядка 02. У ст.20 Закону № 875 встановлено, що сума санкції для роботодавців, у яких працює від 8 до 15 осіб, визначається в розмірі половини середньої річної заробітної плати у цього роботодавця. А якщо кількість працівників становить 16 і більше осіб, то сума санкції за кожне «незайняте» інвалідом робоче місце визначається в розмірі середньої річної заробітної плати у такого роботодавця.

Отже, у рядку 06 Звіту роботодавці, у яких кількість працюючих від 8 до 15 осіб, відображають у рядку суму, яка дорівнює половині показника рядка 05.

Роботодавці, у яких чисельність штатних працівників від 16 і більше осіб, суму санкції розраховують за такою формулою:

Сума адміністративно-господарських санкцій =(Кількість осіб з інвалідністю - штатних працівників, які повинні працювати на робочих місцях  — Середньооблікова кількість штатних працівників, яким встановлено інвалідність Середньорічна заробітна плата штатного працівника

Відповідальність

За неподання звіту, відповідно до ст.19 Закону № 875, керівники підприємств, установ, організацій та фізичні особи — роботодавці несуть адміністративну відповідальність згідно з ст.1881 КпАП у вигляді штрафу від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 170 до 340 грн.

 

Ірина Семенюк,
консультант з питань оподаткування  та оплати праці

Матеріал опубліковано в системі «ОК.Кадровик» 28.10.2020 року.

Зверніть увагу! Відтворення матеріалів ОК.Кадровик можливе, лише з письмового дозволу редакції та з посиланням на джерело інформації